MODEL
Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-10-2020

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

StartValue B.V. KvK 73394831
Harmenkokslaan 74
2611 TS Delft
06-40740133
info@StartValue.nl

Gegevensbeschermer:
Miranda Hogervorst eigenaar
06-40740133
miranda@StartValue.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door StartValue B.V.

verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
StartValue B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geslacht
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• CV
• Gespreksverslagen
Versie 3 privacyverklaring 25-10-2020 StartValue B.V.
• Inhoud van communicatie
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt ( bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondente, nieuwsbrief, aanvraag contact website)
• Gegevens werkgever indien van toepassing
• BSN
• Kopie ID

Doeleinden
StartValue B.V. deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Voor het verzenden van een nieuwsbrief, mailing, reclame(omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven)
• Om contact met je te kunnen opnemen(schriftelijk, telefonisch, mail, whatsapp)
• Mogelijkheid bieden om een account aan te maken
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Indien verstrekt referentie voorop de website op de website, offertes, mailing (omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven)
• Te voldoen aan de belastingwetgeving

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.
Versie 3 privacyverklaring 25-10-2020 StartValue B.V.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat StartValue B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan StartValue B.V. persoonsgegevens uitwisselen. StartValue B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden zoals, boekhouder, cliëntvolgsysteem, testbureaus, virtual assisten, websitebeheerder of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer StartValue B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. StartValue B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

StartValue B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. (Archiveringsbeleid kunnen tevens opgevraagd worden)

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat StartValue B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of verantwoorden van de ontvangen subsidiegelden.
Hoe

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft StartValue B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken mogelijk gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Deze rapportages en advies worden eerst met u besproken.

Uw rechten

U heeft het recht om StartValue B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u StartValue B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

      StartValue B.V.
      T.a.v M Hogervorst
      Harmenkokslaan 74
      2611 TS Delft
      info@StartValue B.V. .nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door StartValue B.V. , laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op je website.

Miranda Hogervorst van StartValue B.V.

kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.