Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten van StartValue B.V. KvK 73394831

Artikel 1. Onderwerp 1. De opdrachtgever geeft aan StartValue B.V. en StartValue B.V. aanvaardt van de opdrachtgever de opdracht tot doen uitvoeren van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. 2. StartValue B.V. verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg uit te voeren. 3. StartValue B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omschrijving of de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden. 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met StartValue B.V. voor de uitvoering waarvan door StartValue B.V. derden dienen te worden betrokken. 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van StartValue B.V. en zijn directie. 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. StartValue B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 10. Indien StartValue B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat StartValue B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van StartValue B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. StartValue B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
  3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is StartValue B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StartValue B.V. anders aangeeft.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 1. De overeenkomst tussen StartValue B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een maximum van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever StartValue B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. StartValue B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. StartValue B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. StartValue B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan StartValue B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan StartValue B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan StartValue B.V. zijn verstrekt, heeft StartValue B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan StartValue B.V. ter beschikking heeft gesteld. StartValue B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat StartValue B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. StartValue B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is StartValue B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen StartValue B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van StartValue B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan StartValue B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens StartValue B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van StartValue B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4.Veiligheid 1. StartValue B.V. zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van de opdrachtgever op het gebied van veiligheid.

Artikel 5. Geheimhouding 1. StartValue B.V. verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich anderen die voor haar werken eenzelfde geheimhoudingsplicht op te laten leggen.

Artikel 6. Rechten van industriële of intellectuele eigendom 1. Indien de door StartValue B.V. verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van programma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal StartValue B.V. die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan de opdrachtgever overdragen, nadat deze alle in verband met de opdracht aan StartValue B.V. verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van StartValue B.V. haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

Artikel 7. Prijzen en facturen 1. Wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever aan StartValue B.V. verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder aan die werkzaamheden besteed uur volgens de navolgende bepalingen. Bij akkoord voor opdracht vooraf gestelde totaalprijs of bij akkoord voor opdracht (getekende overeenkomst) 50% van vastgestelde totaalprijs en 50% bij einde opdracht of per uur gefactureerd 2. De werkzaamheden zullen worden doorberekend tegen (1) hetzij een vastgestelde totaalprijs, (2) hetzij een dagdeeltarief (= ochtend, middag, avond) of (3) een uurtarief. 3. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkostenvergoeding en BTW. 4. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht. 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst reizen noodzakelijk maakt, zal een vaste reiskostenvergoeding in rekening gebracht worden van 0,25 cent de kilometer. 6. Indien de reistijd meer dan een half uur bedraagt, zullen de uren boven de een uur reistijd aan de opdrachtgever worden doorberekend. 7. Eventuele tariefsverhogingen zullen van toepassing worden met ingang van de eerste dag van de maand waarop ten minste twee maanden zijn verstreken sedert StartValue B.V. opdrachtgever schriftelijk van de verhoging in kennis heeft gesteld. 8. StartValue B.V. maakt facturen op basis van de afgesproken prijs, het afgesproken aantal dagdelen of aantal uren en zal meerwerk slechts na overleg met de opdrachtgever factureren. 9. Alle facturen van StartValue B.V. dienen uiterlijk 15 dagen na verzending voldaan te zijn. Bij overschrijding van die termijn is StartValue B.V. gerechtigd rente naar 1% per maand in rekening te brengen. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 10. StartValue B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. StartValue B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. StartValue B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 11. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan StartValue B.V. verschuldigde bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien StartValue B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Annuleringen 1. Indien een coach sessie binnen 2 dagen voor aanvang geannuleerd wordt, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan de opdrachtgever. 2. Indien een training of consultancy opdracht geannuleerd wordt binnen 20 werkdagen voor aanvang, dan wordt het aan u gefactureerde bedrag van de training/consultancy volledig doorbelast aan de opdrachtgever. 3. Wanneer de opdrachtgever de training/consultancy annuleert zullen de de kosten van annuleren welke in rekening worden gebracht door het bedrijf van de accommodatie, worden doorberekend aan de opdrachtgever 4. Buiten 20 dagen zal het bedrag van de overeenkomst in rekening worden gebracht mits de opdrachtgever besluit de training of consultancy binnen 3 maanden plaats te laten vinden na de begindatum van de training. 5. StartValue B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst StartValue B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van StartValue B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 6. Voorts is StartValue B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van StartValue B.V. kan worden gevergd. 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van StartValue B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StartValue B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 8. Indien StartValue B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 9. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is StartValue B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 10. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is StartValue B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door StartValue B.V. zal StartValue B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor StartValue B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij StartValue B.V. anders aangeeft. 12. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het StartValue B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van StartValue B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 13. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Overmacht 1. StartValue B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop StartValue B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StartValue B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van StartValue B.V. of van derden daaronder begrepen. StartValue B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat StartValue B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. StartValue B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zover StartValue B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is StartValue B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van StartValue B.V. is beperkt tot hetgeen in dit artikel 10 is bepaald. 2. Komt – zonodig in rechte – vast te staan dat StartValue B.V. aansprakelijk is voor door een opdrachtgever geleden schade, dan kan het hierbij uitsluitend handelen om de schade van de opdrachtgever omschreven in artikel 10, lid 3 en artikel 10, lid 10. De betreffende schade is beperkt tot het bedrag bedoeld in artikel 10, lid 7 en voor het geval StartValue B.V. voor de door opdrachtgever geleden schade is verzekerd tot het bedrag genoemd in artikel 10, lid 8 3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die de opdrachtgever moet maken om de prestatie van StartValue B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, zolang de opdrachtgever de overeenkomst niet heeft ontbonden; b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de hierboven bedoelde schade; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de hierboven bedoelde schade. 4. StartValue B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers van een training, coaching opgedaan ten tijde van de duur van de training of coaching op een locatie in binnen- of buitenland. 5. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolg schade zoals financiële of commerciële verliezen). 6. StartValue B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StartValue B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 7. Indien StartValue B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van StartValue B.V. beperkt tot maximaal de trajectwaarde van de overeenkomst. 8. De aansprakelijkheid van StartValue B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 9. StartValue B.V. kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van StartValue B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan StartValue B.V. toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 11. StartValue B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StartValue B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten. 13. StartValue B.V. biedt onder meer (online) training en coaching aan met Virtual Reality. Aangezien de door StartValue B.V. aldus aangeboden diensten online plaatsvinden, kan StartValue B.V. geen aansprakelijkheid erkennen voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de online aangeboden diensten. StartValue B.V. sluit dergelijke aansprakelijkheid dan ook volledig uit 14. Opdrachtnemer zal jegens opdrachtgever niet aansprakelijk zijn voor de geldelijke gevolgen van loonsancties welke door het UWV aan opdrachtgever worden opgelegd indien niet aan re‐integratieverplichtingen is voldaan, tenzij de opgelegde loonsanctie het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.

Artikel 11 Vrijwaring 1. De Opdrachtgever vrijwaart StartValue B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien StartValue B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden StartValue B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is StartValue B.V. ,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van StartValue B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst duurt tot aan de in de overeenkomst genoemde datum, maar kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien: de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd, een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of de andere partij enige bepaling van deze overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld. 2. De overeenkomst kan voorts door de opdrachtgever, met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen, worden opgezegd tegen de datum per welke StartValue B.V. conform artikel 6 lid 5 een nieuwe tarievenlijst van toepassing verklaart.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij StartValue B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van StartValue B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft StartValue B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Mochten partijen hierin niet slagen, dan zullen zij in onderling overleg een onafhankelijke mediator aanwijzen. Mochten partijen over de aan te wijzen mediator geen overeenstemming bereiken, dan zal benoeming plaatsvinden door de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 4. Partijen zijn niet niet tot mediaton verplicht, indien de opdrachtgever weigert een factuur van StartValue B.V. te betalen zonder dat de kwaliteit van de door StartValue B.V. geleverde prestatie ter discussie staat.

Artikel 14. Gehele overeenkomst 1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken. 2. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend. 3. Op alle verbintenissen tussen StartValue B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.